Sniženja
Tražite posao

Konkurs za prijem 46 ljekara na specijalizaciju na KCUS-u

Naziv datoteke Tip datoteke

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raspisao je konkurs za izbor i prijem ljekara na specijalizaciju.

KCUS je raspisao konkurs za izbor i prijem ljekara na specijalizaciju za sljedeće discipline:

Abdominalna hirurgija 2
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 1
Gastroenterohepatologija 1
Ginekologija i porodiljstvo 1
Hematologija 2
Hemodijaliza 1
Infektologija 2
Internistička onkologija 4
Kardiologija 4
Klinička imunologija 1
Klinička mikrobiologija 1
Klinička radiologija 4
Medicinska biohemija 2
Nefrologija 1
Nuklearna medicina 1
Ortopedija 3
Patologija 3
Pedijatrija 5
Psihijatrija 2
Pulmologija 2
Reumatologija 1
Urgentna medicina 1
Urologija 1

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:
Za specijalizacije pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17. 18., 19., 20., 21., i 22.:
-zdravstveni radnik visoke stručne spreme, doktor medicine
-položen stručni ispit
-radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita
-da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Za specijalizaciju pod rednim brojem 13.:

-zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik visoke stručne spreme, doktor medicine, magistar farmacije ili inženjer medicinske biohemije
-položen stručni ispit
-radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita
-da je kandidat u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
-da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdano od strane nadležne komore,
-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Prijem u radni odnos se vrši na period do okončanja specijalizacije.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

1.pismeni zahtjev sa rednim brojem i nazivom specijalizacije za koju se prijavljuje,
2.biografiju,
3.uvjerenje o državljanstvu,
4.diplomu o završenom fakultetu,
5.uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
6.uvjerenje poslodavca o ukupnom stažu,
7.uvjerenje poslodavca da se zaposlenik nalazi u stalnom radnom odnosu,
8. odobrenje za samostalan rad –licenca,
9. dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko ga kandidt posjeduje),
10. uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija,
11. uvjerenje o položenim ispitima,
12.dokaz o postdiplomskom studiju (ukoliko ga kandidat posjeduje),
13. dokaz o ostvarenim nagradama za vrijeme studija(ukoliko ih kandidat posjeduje),,
14.dokaz o objavljenim radovima – stručna i naučna aktivnost (ukoliko ga kandidat posjeduje).
Prijave na Konkurs sa dokazom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25 SARAJEVO ( Centralni Protokol)

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Obavezno na koverti naglasiti redni broj specijalizacije na koju se aplicira (naglasiti o kojoj specijalizaciji se radi).
Kandidati koji apliciraju na više specijalizacija, potrebno je da za svaku specijalizaciju apliciraju posebno, u protivnom, prijava će biti odbačena.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, navodi se u konkursu.

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 4+5
Novo
217 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal