Sniženja
Tražite posao

Oglas za posao: Koordinator-koordinatorica projekta

Naziv datoteke Tip datoteke

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
PROJECT COORDINATOR – KOORDINATOR-KOORDINATORICA PROJEKTA
„JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BIH ZA RJEŠAVANJE RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

O projektu
Projekat nastoji doprinijeti postizanju razvojnog cilja: Povećan kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH.

U cilju postizanja navedenog razvojnog cilja, predviđena je realizacija sljedećih ciljeva: I. Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH, II. Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja i III. Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

Projekat implementira Agencija za ravnopravnost spolova BiH (ARS BIH), Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, finansira se iz granta USAID-a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agenciji za ravnopravnost spolova BiH u visini od 750.000 USD i traje 31 mjesec.

Zadaci i odgovornosti koordinatora-koordinatoricu projekta

 • obezbjeđuje implementaciju projekta u skladu sa „USAID Implementation letter“ (koji sadrži opis projekta i budžet) i sa smjernicama Zajedničkog upravnog odbora;
 • na osnovu smjernica menadžmenta ARS BiH, koordinira pripremom, zaključivanjem i implementacijom projektnih sporazuma sa gender-mehanizmima;
 • priprema godišnjeg plana rada, operativnih planova i finansijskih planova, i planova nabavki;
 • priprema materijala relevantnih za sastanke Zajedničkog upravnog odbora;
 • prati dinamiku izvršenja budžeta uključujući i implementaciju sporazuma sa gender-mehanizmima;
 • izrađuje analitičke, informativne i druge materijale, informacije i druge akte iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja;
 • vodi evidenciju, vrši nadzor i izvještava o aktivnostima, radu konsultanata i podugovarača i grantovima koji se finansiraju iz sredstava projekta;
 • priprema finansijske izvještaje i analize u vezi s realizacijom projekata;
 • učestvuje u pripremi, praćenju i ocjeni učinka (monitoring) i vrši finansijsku kontrolu aktivnosti i grantova;
 • nadzire obradu naloga za plaćanje i kontrolu svih računa za plaćanje;
 • priprema i izrađuje godišnji plan nabavki sredstava i godišnji plan javnih nabavki i prati njihovu realizaciju;
 • priprema za slanje USAID-u Zahtjeva za prebacivanje sredstava, koji uključuje „voucher“ koji pokazuje ukupne troškove za koje se traže sredstva;
 • priprema dokumentaciju za vršenje nabavki usluga, uključujući i opise poslova za konsultante i / ili firme-izvođače u skladu sa ARS BiH Priručnikom za javne nabavke;
 • priprema realizaciju davanja grantova NVO-ima u skladu sa ARS BiH Priručnikom za grantove;
 • izrađuje nacrt polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja USAID-u o programskim aktivnostima;
 • priprema kvartalni formular „FFR SF 425“ za finansijsko izvještavanje USAID-u i
 • radi ostale poslove po nalogu direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH u cilju provedbe projekta.

Kvalifikacije i potrebna znanja: 

 • visoka školska sprema – prednost studiju ekonomije, finansija i/li menadžmenta;
 • najmanje 4 godine iskustva na provođenju projekata međunarodne asistencije s posebnim akcentom na finansijsko upravljanje – prednost imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom u finansijskom upravljanju projektima u skladu sa USAID procedurama;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • računarska pismenost (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti;
 • poznavanje funkcionisanja bh. uprave i regulative javnih nabavki.

Trajanje angažiranosti:

 • 30 mjeseci

Pismo-prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@arsbih.gov.ba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Lokacija:Sarajevo
Broj pozicija:1

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 8 - 4
Novo
392 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal