Sniženja
Tražite posao

Prijem kadeta u činu “Policajac“ Granične policije BiH

Naziv datoteke Tip datoteke

Granična policija Bosne i Hercegovine | Državna služba
Rok trajanja:20.01.2017
Stupanj stručnog obrazovanja:Srednja stručna sprema
Broj izvršitelja100
Mjesto rada:Područje cijele BiH
Vrsta radnog odnosa:Određeno/neodređeno

Detaljno o natječaju:

Večernji list, 22.12.2016.
Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2016.godini („Službeni glasnik BiH“ broj 29/16, 52/16 I 75/16) i tačke II Odluke direktora Granične policije Bosne i Hercegovine (17-06-2-34-11-4308/16 od 16.12.2016.godine) Komisija za izbor kandidata – kadeta VIII-1 klase Granične policije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

J A V N I    O G L A S
ZA PRIJEM KADETA U ČINU „POLICAJAC“ GRANIČNE POLICIJE B I H

I
(Broj slobodnih radnih mjesta)
Granična policija Bosne i Hercegovine vrši  prijem VIII-1 klase kadeta:
a) 100 (stotinu) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu „Policajac“

II
(Opšti i posebni uslovi za zapošljavanje)
Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat  mora ispunjavati slijedeće:

Opšte uslove:
a)  državljanstvo BiH;
b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca;
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije);
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije,
f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
g) da se nije odbio  pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;
i posebne uslove:
– važeća vozačka dozvola vozača „B“ kategorije izdata u BiH,
– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),
– poznavanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na računaru

III
(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)
Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju slijedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije:

a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);

c) svjedočanstvo o završenom obrazovanju, odnosno diploma ili uvjerenje o diplomiranju. Ukoliko kandidat dostavi uvjerenje o diplomiranje, isto ne može biti starije od godinu dana;

d) rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog organa u BiH, ukoliko je školska sprema stečena van BiH nakon 06.04.1992. godine;

e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz organa državne uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili  iz vojne službe;

f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH;

g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca;

h) Ovjerena fotokopija važeće vozačke dozvole „B“ kategorije izdate u BiH;

i) Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.)

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.).

Prijava na oglas se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Granične policije Bosne i Hercegovine ili sa web sajta  Granične policije Bosne i Hercegovine (http://www.granpol.gov.ba).

Kandidat je obavezan da popuni prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine
Reufa Muhića 2-A
71 000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u  dnevnoj štampi.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata moraju biti potpune u skladu sa tekstom javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Napomena:

a)  Prije donošenja odluke o izboru kandidata, nominovani kandidati biće predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera opšteg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

b) Provjera opšteg uslova „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“, utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“  biće isključeni iz dalje procedure odabira.

.IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama čl. 6. Zakona o Graničnoj policiji, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test, interpretaciju, esej i gramatiku.);

b)  testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c)  ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled;

d)  usmenog dijela testa-intervjua.

Test opšteg znanja biće u skladu sa minimalnim stepenom obrazovanja potrebnim za nivo obuke za koji kandidat pristupa i istim će biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije. Pitanja iz nadležnosti Granične policije obuhvataju slijedeće oblasti: Ustav BiH; Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova iz tačaka a), b) i d) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom c), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

O toku procesa selekcije kandidati će biti kontaktirani i informisani, putem telefona, web sajta ili oglasnih ploča u organizacionim jedinicama Granične policije Bosne i Hercegovine.

Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

V

(Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 30 (trideset) sedmica i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od potrebe i upražnjenih radnih mjesta.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 2+2
Novo
473 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal