Sniženja
Tražite posao

Poziv za konsultante Vlade FBiH

Naziv datoteke Tip datoteke

Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini u cilju realizacije projekta „Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta za
monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Pozicija 01: Konsultant za ekonomske kriterije i unutrašnje tržište
Broj izvršilaca: 1
Vrsta ugovora: Konsultantski ugovor na određeno vrijeme
Planirani period izvršenja Projekta: 24 mjeseca
Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati ili minimalno 40 sati sedmično

Opis poslova: u suradnji s Direkcijom za evropske integracije i ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, a kroz redovne kontakte s federalnim ministarstvima, koordinira zauzimanje stavova Federacije Bosne i Hercegovine, u pitanjima koja se odnose na implementaciju Kopenhaških ekonomskih kriterija i glavne zadatke u vezi sa sljedećim poglavljima aquis-a: slobodno kretanje roba (poglavlje 1); slobodno kretanje radnika (poglavlje 2); pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga (poglavlje 3); slobodno kretanje kapitala (poglavlje 4); javne nabavke (poglavlje 5); pravo privrednih društava (poglavlje 6); pravo intelektualnog vlasništva (poglavlje 7); konkurencija (poglavlje 8); finansijske usluge (poglavlje 9); informaciono društvo i mediji (poglavlje 10); porezi (poglavlje 16); ekonomska i monetarna politika (poglavlje 17); statistika (poglavlje 18); socijalna politika i zapošljavanje (poglavlje 19); poduzetništvo i industrijska politika (poglavlje 20); nauka i istraživanje (poglavlje 25); obrazovanje i kultura (poglavlje 26); životna sredina i zaštita okoline (poglavlje 27); zaštita potrošača i zdravlja (poglavlje 28); finansijska kontrola (poglavlje 32) i finansijske odredbe i budžet (poglavlje 33), te u tom cilju učestvuje u praćenju i izvješću u procesu europskih integracija, koordinaciji učešća predstavnika Federacije BiH u pregovorima s EU, koordinaciji implementacije SSP-a i rada zajedničkih tijela osnovanih tim Sporazumom, te praćenje rada SSP Pododbora za trgovinu, industriju,carine i poreze, SSP Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, SSP Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, SSP Pododbora za inovacije, tehnološki razvoj i socijalnu politiku, koordinaciji pripreme strateških dokumenata Federacije BIH u svezi sa procesom europskih integracija, praćenju izvršenja obaveza koje federalna ministarstva i druge institucije Federacije BiH imaju u procesu europskih integracije, Izrađuje nacrte godišnjih, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova, prati odobrena i utrošena sredstva po proračunu i izrađuje izvješća, vrši računsku obradu, kontiranje i knjiženje svih financijskih dokumenata, popunjava propisane obrasce svih vrsta financijskih izvješća i obračuna, vrši pripremu obračuna plaće i svih drugih osobnih primanja, obračun doprinosa i poreza na plaće i iz plaće, prikuplja, vodi i stara se o svim podacima i evidencijama koje služe u postupcima javnih nabavi i vrši druge poslove koje mu odredi direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije.

Uslovi za vršenje poslova:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova), pravne, ekonomske ili druge struke društvenog smjera
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru

Pozicija 02: Konsultant za praćenje političkih kriterija i poglavlja 23. i 24. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja EU (SAA)
Broj izvršilaca: 1
Vrsta ugovora: Konsultantski ugovor na određeno vrijeme
Planirani period izvršenja Projekta: 24 mjeseca

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati ili minimalno 40 sati sedmično Opis poslova: u saradnji s Direkcijom za evropske integracije i ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, a kroz redovne kontakte s federalnim ministarstvima koordinira zauzimanje stavova Federacije Bosne i Hercegovine, u pitanjima koja se odnose na implementaciju kopenhaških političkih kriterija i glavne zadatke u vezi sa sljedećim poglavljima aquis-a: pravosuđe i osnovna ljudska prava (poglavlje 23), pravda, sloboda i sigurnost (poglavlje 24); vanjska,sigurnosna i odbrambena politika (poglavlje 31) i institucije (poglavlje 34), te u tom cilju učestvuje u praćenju i izvještavanju u procesu evropskih integracija kao i sačinjavanje i praćenje izrade izvještaja o napretku u skladu sa standardiziranom metodologijom; koordinaciji učešća predstavnika Federacije BiH u pregovorima s EU; koordinaciji poslova koji se odnose na implementaciju SSP-a i rada zajedničkih tijela osnovanih tim Sporazumom, a posebno praćenje rada Pododbora za pravosuđe i unutrašnje poslove (Strukturalnog dijaloga); koordinaciji pripreme strateških dokumenata FBIH u vezi sa procesom evropskih integracija; poduzima aktivnosti na izgradnji i operativnom funkcionisanju horizontalne koordinacije između federalnih ministarstava i DEI; sačinjavanje analitičkih prikaza strategija i politika u procesu europskih integracija; praćenju izvršenja obaveza koje federalna ministarstva i druge institucije FBiH imaju u procesu evropskih integracija i drugi poslovi koje mu odredi direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije.

Uslovi za vršenje poslova:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova), pravne, ekonomske ili druge struke društvenog smjera
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru

Pozicija 03: Konsultant za koordinaciju i praćenje implementacije Instrumenata za pretpristupnu pomoć
Broj izvršilaca: 1
Vrsta ugovora: Konsultantski ugovor na određeno vrijeme
Planirani period izvršenja Projekta: 24 mjeseca
Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati ili minimalno 40 sati sedmično

Opis poslova: u saradnji s Direkcijom za evropske integracije i ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, a kroz redovne kontakte s federalnim ministarstvima, koordinira zauzimanje stavova Federacije Bosne i Hercegovine, te u tom cilju učestvuje u saradnji s DEI, koordinira realizaciju procesa praćenja nad provedbom programa IPA koji se odnose na Federaciju BiH, podrška relevantnim federalnim institucijama za pristup i učešće u programima bilateralne pomoći i pomoći međunarodnih organizacija, predlaže mjere sa ciljem stalne izgradnje i jačanja sposobnosti Federacije BiH da upravlja pomoći EU dodijeljenoj Federaciji BiH, pruža stručnu podršku relevantnim federalnim insitucijama za pristup i učešće u programima pomoći EU, kao i podršku svim ciljanim grupama unutar pojedinačnih programa za učešće u istim, osigurava i koordinira (u suradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH) programe stručne obuke za resorna ministarstva, i druge potencijalne korisnike, u cilju jačanja njihovih kapaciteta da efikasno apsorbuju sredstva koja su im stavljena na raspolaganje kroz programe pomoći, prati relevantna iskustva i dobru praksu drugih uspješnih zemalja u segmentu organizacije i provođenja aktivnosti iz nadležnosti Sektora, radi na uspostavljanju i redovnom ažuriranju svih potrebnih baza podataka, učestvuje u koordinaciji poslova koji se odnose na rad članova radnih grupa iz Federacije BiH i resornih federalnih organa u cilju pripreme stručnih i organizacijskih osnova za zauzimanje stava Vlade Federacije BiH u svezi s pitanjima koja se odnose na programe pomoći, učestvuje u izradi nacrta zakonskih i podzakonskih akata vezanih za izvršavanje poslova i zadataka u nadležnosti Sektora, prati relevantna iskustva i dobru praksu drugih uspješnih zemalja u segmentu organizacije i provođenja aktivnosti iz mjerodavnosti Sektora, odgovoran je za zakonito, efikasno, transparentno i ekonomično izvršavanje poslova i zadataka, prema naputcima pomoćnika Direktora preduzima mjere za rješavanje pitanja u mjerodavnosti Sektora, učestvuje u aktivnostima na izradi godišnjeg i periodičnih programa rada Sektora i odgovara za njihovo izvršenje i drugi poslovi koje mu odredi direktor Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije.

Uslovi za vršenje poslova:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova), diploma visokog obrazovanja – ekonomske struke
– jedna godina radnog iskustva
– poznavanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računaru

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Prijava na Javni poziv obavezno treba da sadrži naznaku broja/brojeva pozicije/a na koju/e kandidat aplicira i kontakt podatke (adresa, email i broj telefona)
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) – original ili ovjerena fotokopija
– dokaz o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom – original ili ovjerena fotokopija
– dokaz o poznavanju engleskog jezika – original ili ovjerena fotokopija
– dokaz o poznavanju rada na računaru – original ili ovjerena fotokopija

Ohrabrujemo kandidate da pored navedenih obaveznih dokumenata mogu dostaviti i druge dokaze o poznavanju procesa evropskih integracija, upravljanja projektnim ciklusom,
poznavanja institucija i prava EU, objavljene radove i druge relevantne dokaze koje će pomoći u izboru najboljih kandidata.

Javni poziv bit će objavljen 09. maja 2018. godine na web stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave na web stranicama.

Krajnji rok za predaju prijava je 16. maj 2018. godine.

Traženu dokumentaciju kandidati trebaju dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na
adresu:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo
Sa obaveznom naznakom: „JAVNI POZIV
za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta „Jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“
(SIDA broj projekta: 11324)“
– NE OTVARAJ

Napomena:
– Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane
– Dostavljeni dokumenti se neće vraćati

Sarajevo, 09. maj 2018. godine

Kompletan poziv: Teks javnog poziva – konsultanti

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 4+5
Novo
20 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal