Sniženja
Tražite posao

Javni poziv za trenere 2017 Agencije za državnu službu FBiH

Naziv datoteke Tip datoteke

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU ODABIRA TRENERA 
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. (Oblasti)
Objavljuje se javni poziv ekspertima-predavačima da se prijave za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti:
– obuke za jedinice lokalne samouprave
– obuke za rukovodeće državne službenike
– stručne obuke
– zakonodavni proces u državnoj službi
– strateški okvir državne službe, upravljanje kvalitetom i antikoruptivno djelovanje
– zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka
– komunikacija i lični razvoj
– informacione tehnologije
– osnovi uprave za pripravnike i novouposlene službenike
– obuke u oblasti evropskih integracija

Popis tema nalazi se u Obrascu za prijavu trenera/predavača, a sadržaj i opis ciljne grupe dostupan je u Programu obuke za 2017. te u programima obuke za jedinice lokalne samouprave za 2017., rukovodeće državne službenike i za evropske integracije (www.obuke.adsfbih.gov.ba)

2. (Pravo učešća)
Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/ konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

3. (Kriteriji)
Prijave izvođača obuke vrijednovat će se prema sljedećim kriterijima:
1. akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti
2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se kandidat prijavljuje
3. uspješno završen(i) program (i) za obuku predavača organizovani od strane međunarodnih organizacija i drugih konsultantskih kuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
4. radno iskustvo u relevantnoj stručnoj spremi (za temu za koju se kandidat prijavljuje)
5. objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti (samo navesti reference)

4. (Intervju)
Kandidati koji na ocjeni kriterija imaju najmanje 50% od maksimalnog broja bodova bit će pozvani u sljedeću fazu postupka odabira u kojoj će se ocjenjivati predloženi program obuke i simulacija dijela jedne obuke u trajanju do 15 minuta. Simulaciju dijela jednog programa obuke procjenjuje Stručna komisija koju imenuje direktor Agencije.
Ukoliko se kandidat prijavi za više tema i više oblasti, potrebno je da se za intervju odluči za simulaciju samo jedne teme iz jedne odabrane oblasti.

5. (Dokumenti)
Dokumenti koje je potrebno priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji su:
– Diploma o stručnoj spremi, odnosno akademskom zvanju
(Napomena: Za državne službenike koji su evidentirani u Registru državnih službenika u Federaciji BiH nije neophodan ovaj dokaz)
– Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa (ukoliko kandidat posjeduje)
– Certifikat o završenom programu obuke za trenere (ukoliko kandidat posjeduje)
– Potvrda o radnom iskustvu koje se odnosi na temu za koju se kandidat prijavljuje

Ostale dokumente potrebno je dostaviti usklađene sa obrascima koji su dostupni na web stranici Agencije www: obuke.adsfbih.gov.ba i www.adsfbih.gov.ba
– Popunjen prijavni obrazac
– Nastavni plan obuke

6. (Dostavljanje prijave)
Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 (trideset dana) od objave na web stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Odsjek za obuku i usavršavanje, Kulovića 7, 71.000 Sarajevo, sa naznakom ”za javni poziv”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7. (Napomene)
Aktuelna Lista trenera je važeća samo za oblasti i teme za koje je u proteklom periodu Agencija objavljivala javni poziv. U slučaju prijave za nove oblasti, aktuelni treneri Agencije u obavezi su dostaviti dokumentaciju koja je tražena u tački 5. ovog poziva.

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji nemaju iskustva u kreiranju nastavnih planova i programa imaju mogućnost pohađanja treninga u organizaciji Agencije, što se posebno navodi u prijavnom obrascu.

Naknada za angažman trenera isplaćuje se u skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 20/13, 81/15 i 50/16).

Agencija realizuje obuke u regionalnim lokalitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez naknade troškova puta i dnevnica trenerima koji izvode obuku.

Obrasci za prijavu:
– prijavni obrazac (preuzmi ovdje)
– nastavni plan (preuzmi ovdje)
– kriteriji za ocjenjivanje (preuzmi ovdje – Popunjava komisija, a služi za informisanje o načinu bodovanja kandidata koji se prijavljuju)

Više informacija: http://www.obuke.adsfbih.gov.ba/index.php/58-programi-obuke/godisnji-plan-obuke/eksterne-obuke/461-javni-poziv-za-trenere-agencije

Kontakt E-mail: info@adsfbih.gov.ba

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 2+2
Novo
258 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal