Sniženja
Tražite posao

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Naziv datoteke Tip datoteke

Krajnji rok za prijave: 17.10.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01  Načelnik Ureda
1/02  Stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

 

1/01 Načelnik Ureda

1/02 Stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju

 

 

URED ZA NADZOR I AKREDITOVANJE

1/01 Načelnik Ureda

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira radom unutrašnje organizacione jedinice i odgovoran je za organizovanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Ureda; Raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliže upute o načinu obavljanja tih poslova; Osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Ureda; Redovno, usmeno ili pismeno upoznaje neposrednog rukovodioca o stanju obavljenih poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Ureda; Odgovoran je za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Uredu; Učestvuje u pripremi zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Ureda; Učestvuje u izradi strateških dokumenata, upravnih i drugih akata, usaglašavanju istih sa ”aquis communautaire”, po potrebi inicira izmjene i dopune istih, te daje prijedloge za izradu novih propisa iz djelokruga Ureda; Učestvuje u izradi planova, programa rada, izvještaja i informacija iz nadležnosti Ureda; Prati realizaciju projekata u Uredu i predlaže mjere za unapređenje efikasnosti, prati nova dostignuća i standarde iz oblasti upravljanja projektima i predlaže primjenu odgovarajućih rješenja; Preduzima mjere za povećanje efikasnosti rada; Predlaže usvajanje odgovarajućih mjera i postupaka u vezi upotrebe e-potpisa; sarađuje sa drugim tijelima u oblasti razvoja i unapređenja upotrebe e-potpisa; inicira i učestvuje u pripremi propisa iz oblasti upotrebe e-potpisa; obavlja i druge potrebne stručno-operativne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove. Odgovoran je za poslove radnog mjesta; Obavlja i drugе poslovе u okviru stručne spreme, po nalogu neposrednog rukovodioca; Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: Elektrotehnički fakultet ili Fakultet informacijskih tehnologija ili drugi tehnički fakultet informatičkog smjera; Najmanje 4 godine radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika; Stručni ispit.

Status: Državni službenik – šef Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

1/02 Stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja najsloženije poslove koji podrazumijevaju prepoznavanje problema i nalaženje rješenja bez primjene obrazaca, visok očekivani stepen unaprjeđenja rada uz predlaganje novih rješenja; Samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima; Učestala poslovna komunikacija na visokom nivou, čija je svrha pružanje savjeta i prikupljanje ili razmjena važnih informacija koje su značajne za rad institucije; Obavljanje kompleksnih poslova u kratkom periodu korištenje komplementarnih znanja i vještina od više zaposlenih koji su predani zajedničkim poslovnim ciljevima; Identifikovanje, praćenje i analiza oblasti, funkcija i procesa koje obuhvata ili treba da obuhvati nadzor i akreditacija ovjerilaca elektronskog potpisa u skladu sa domaćim i EU zakonodavstvom; Učestvuje u usklađivanju zakonodavstva iz oblasti e-uprave i e-potpisa sa propisima EU i prati razvoj evropske regulative radi harmonizacije BH sa EU zakonodavstvom; Učestvuje u izradi planova, programa rada i izvještaja o radu Ureda; Obavlja poslove nadzora ovjerilaca e-potpisa na osnovu postojeće regulative; izvršava poslove koji se odnose i koji su u vezi registracije, akreditacije i vođenja registara ovjerilaca i usluga opoziva; Nadzire upotrebu tehničkih sredstava ovjerioca  koji pruža usluge u vezi sa sigurnim elektronskim potpisom na osnovu tehničkih sigurnosnih zahtjeva; Provjerava ispunjavanje organizacionih kriterija tijela akreditiranog za izdavanje potvrda o ispunjavanju bezbjednosnih zahtjeva; Utvrđuje ekvivalentnost izvještaja o provjeri iz trećih država; Obavlja poslove koji se odnose na registraciju, akreditaciju i vođenje registara ovjerilaca usluga opoziva; Priprema odgovore na poslanička i delegatska pitanja Parlamentarne skupštine BiH iz nadležnosti Ureda; Odgovoran je za poslove radnog mjesta; Obavlja i drugе poslovе u okviru stručne spreme po nalogu načelnika Ureda. Za svoj rad odgovara načelniku Ureda.

Posebni uslovi: Elektrotehnički fakultet ili Fakultet informacijskih tehnologija ili drugi tehnički fakultet informatičkog smjera; Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika; Stručni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 17.10.2017. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine“

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 4+5
Novo
259 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal