Sniženja
Tražite posao

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Naziv datoteke Tip datoteke

Krajnji rok za prijave: 10.11.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za evropsku regulativu
2/01 Stručni savjetnik – administrator baza podataka i aplikacija
2/02 Stručni savjetnik za arhitekturu informacionih sistema
2/03 Viši stručni saradnik za podršku
3/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke vezano za izradu dokumenata
4/01 Stručni savjetnik-administrator baza podataka i aplikacija


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikaciona

dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

 

1/01 Viši stručni saradnik za evropsku regulativu

2/01 Stručni savjetnik – administrator baza podataka i aplikacija

2/02 Stručni savjetnik za arhitekturu informacionih sistema

2/03 Viši stručni saradnik za podršku

3/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke vezano za izradu dokumenata

4/01 Stručni savjetnik-administrator baza podataka i aplikacija

 

 

SEKTOR ZA STANDARDE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Odsjek za međunarodnu saradnju

1/01 Viši stručni saradnik za evropsku regulativu

Opis poslova i radnih zadataka: Prati evropsku regulativu u oblasti ID dokumenta, sarađuje sa relevantnim evropskim institucijama zaduženim za ID dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, pravi izvještaje i planove o obavezama BiH vezano za evropske standarde, sarađuje sa domaćim institucijama vezanim za oblast evropskih integracija, priprema predloge zakona i akata koji se odnose na oblast evropske regulative i vrši druge poslove po potrebi.

Posebni uslovi: fakultet pravnog ili društvenog smjera; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; znanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

TEHNIČKI SEKTOR

Odsjek za administraciju sistema i aplikacija

2/01 Stručni savjetnik – administrator baza podataka i aplikacija

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši administriranje baza podataka i aplikacija; redovno sprovodi utvrđene procedure za arhiviranje podataka i čuvanje medija sa arhiviranim podacima; vodi evidenciju i statistiku događaja nad bazom podataka; radi na primjeni uputstava i procedura zaštite baze podataka; kontroliše i prati uslove u kojima sistem radi; po potrebi učestvuje u razvoju informacionih sistema. Vrši druge poslove po potrebi.

Posebni uslovi: elektro-tehnički fakultet, tehnički fakultet, prirodno-matematički, organizaciono/menadžerski ili ekonomski – smjer informatika; 3 godine radnog iskustva u struci; poželjno 3 godine radnog iskustva u obavljanju poslova administriranja baza podataka uz posjedovanje adekvatnih sertifikata; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za upravljanje projektima i nove tehnologije

2/02 Stručni savjetnik za arhitekturu informacionih sistema

Opis poslova i radnih zadataka: Nosilac je složenijih poslova u oblasti projektovanja baza podataka i aplikacija informacionog sistema (u daljem tekstu: IS); samostalno projektuje pojedine cjeline projekata; prati, predlaže i učestvuje u uvođenju novih softverskih i komunikacionih rješenja; učestvuje u izradi i realizaciji koncepcije razvoja IS; učestvuje u izradi projektne, korisničke i ostale dokumentacije i uvođenju projekata u eksploataciju; doprinosi stručnom usavršavanju članova projektnog tima. Vrši analizu projekata i modeliranje sistema u zavisnosti od uslova u kojima se pojedinačni projekat implementira. Analizira resurse kojim raspolaže agencija, posebno tehničke resurse, ali i ljudske potencijale kojima raspolaže agencija, te predlaže optimalna rješenja. Vrši druge poslove iz struke po potrebi.

Posebni uslovi: tehnički fakultet smjer telekomunikacije, prirodno-matematički – smjer informatika, ili ekonomski fakultet – smjer informatika; 3 godine radnog iskustva u struci; poželjno 3 godine radnog iskustva u obavljanju poslova administriranja informacionih sistema uz posjedovanje adekvatnih sertifikata; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za podršku i bezbjednost sistema

2/03 Viši stručni saradnik za podršku

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši rutinsku podršku korisnicima sistemskog, aplikativnog softvera, baza podataka i komunikacija Agencije; Redovno sarađuje sa korisnicima sistema Agencije i koordinira prilikom rješavanja određenih tehničkih problema između organizacionih jedinica Agencije i spoljnih korisnika, redovno sprovodi utvrđene procedure vezane za sisteme u Agenciji; kontroliše i razvija primjenu uputstava i procedura zaštite podataka sa aspekta spoljnih korisnika; kontroliše i prati uslove u kojima sistem radi; po potrebi učestvuje u razvoju informacionih sistema. Vrši druge poslove po potrebi.

Posebni uslovi: tehnički fakultet ili društveni fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

CENTAR ZA SKLADIŠTENJE, PERSONALIZACIJU I TRANSPORT DOKUMENATA

Odsjek za personalizaciju dokumenata

3/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke vezano za izradu dokumenata

Opis poslova i radnih zadataka: Vodi upravne postupke vezano za personalizaciju dokumenata u saradnji sa nadležnim organima, koordinira rad sa nadležnim organima u oblasti izrade dokumenata, prati izvršavanje planova i programa vezano za izradu dokumenata, izvještava načelnika po pitanju koordinacije rada sa nadležnim organima, vrši i druge poslove u pravnoj oblasti u okviru Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata i vrši druge poslove po potrebi.

Posebni uslovi: pravni fakultet; 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

Odsjek za komunikacije, administraciju i podršku

4/01 Stručni savjetnik-administrator baza podataka i aplikacija

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši administriranje baza podataka i aplikacija; redovno sprovodi utvrđene procedure za arhiviranje podataka i čuvanje medija sa arhiviranim podacima; vodi evidenciju i statistiku događaja nad bazom podataka; radi na primjeni uputstava i procedura zaštite baze podataka; kontroliše i prati uslove u kojima sistem radi; po potrebi učestvuje u razvoju informacionih sistema. Vrši druge poslove po potrebi.

Posebni uslovi: elektrotehnički fakultet, fakultet tehničkog usmjerenja, prirodno-matematički, organizaciono/menadžerski ili ekonomski – smjer informatika; 3 godine radnog iskustva u struci; poželjno 3 godine radnog iskustva u obavljanju poslova administriranja baza podataka uz posjedovanje adekvatnih sertifikata; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

Napomene za sve kandidate:

–         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

–         Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

–         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

–         U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/05 i 12/09), kandidati sa rang liste uspješnih kandidata će bitipredmet sigurnosnog provjeravanja prije okončanja postupka izbora najuspješnijeg kandidata.

–         U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (samo za pozicije 1/01 i 3/01);

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 10.11.2017. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH’’

Kralјa Petra Karađorđevića 83A, 78000 Banjaluka

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Izvor: Mreža za izgradnju mira

Ocjene
Nema komentara.
Ovdje možete ostaviti komentar

Molimo Vas da minimalno 10 znakova napišete.
Koliko je 2+2
Novo
223 x pregledan
0 x sačuvan
Detalji o oglasu
Detalji ponuđivača
Preporučite naš portal